Проект: BG16RFOP002-2.092-0128 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Наименование на програмата: Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
Наименование на процедурата: BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ 
Цел на процедурата: Осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма..
Очакваните резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Индикатори: Брой предприятия, които не са в ликвидация 3 месеца след изпълнение на проекта
Проект: BG16RFOP002-2.092-0128 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение на НЕДА ТУРС ЕООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на проекта се очаква НЕДА ТУРС ЕООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.
Обща стойност: 1 848.87 лева, от които 1571.54 лева европейско финансиране и 277.33 лева национално финансиране.
Бенефициент: НЕДА ТУРС ЕООД
Административен адрес: гр. Русе, ул. ФЕРДИНАНД № 4, ет. 4

Адрес на изпълнение на проекта: гр. Русе, ул. ФЕРДИНАНД № 4

ЕИК: 117640479
Процент на съфинансиране: 0 %
Максимален интензитет на безвъзмездната помощ: 100 %
Начало: 12.01.2021
Край: 12.04.2021