ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКА РЕЗЕРВАЦИЯ

При подаване на всяка заявка за резервация, клиентът трябва да маркира, че е съгласен с Общите условия за резервация!!!

Уважаеми клиенти,
за да направите резервация е необходимо да попълните някои лични данни-име, адрес, телефонен номер.Предоставените от Вас данни за защитени, съгласно закона за Защита на Личните Данни и нормативни актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма.Неда турс ЕООД притежава Удостоверение за Администратор на лични данни, издаден от Комисита за защита на Личните Данни на Република България.

Резервации и записване:
Заявките за резервации се извършват в офисите на фирмата. Заявките се приемат в писмен вид:
– Чрез попълнена бланка за записване в офисите на фирмата.
– Чрез попълнена бланка за записване от сайта на „НЕДА ТУРС”.
– По факс: 082 834015; по e-mail: office@nedatours.com.
– При потвърждение на разервацията от туроператора, потребителят трябва да заплати  в рамките на 24 часа или един работен ден депозит в размер на 30 %. Остатъкът се заплаща съгласно сроковете, посочени в бланката, ако не е упоменато друго.

Начин на плащане:
– в офисите на агенцията в брой
–  банкова сметка

НЕДА ТУРС  ЕООД
ОББ АД
IBAN: BG69UBBS80021082441319     
BIC код: UBBSBGSF

1. Предмет на договора:
Неда Турс ЕООД предоставя на клиента туристически услуги в страната и чужбина, съгласно заявката за резервация от уеб сайта  или от подадена такава в офисите на Неда турс ЕООД , и условията, описани подробно в настоящия договор.
2. Права и задължения на страните:
2.1.Неда Турс ЕООД  поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заплатените от него услуги.
2.2  Неда Турс ЕООД се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.
2.3 В случай, че клиентът желае да му бъдат предоставени допълнителни услуги, извън програмата или има специфични изисквания по отношение на храна, настаняване и други, трябва да ги заяви при подаване на заявката за резервация. Неда Турс ЕООД ще направи всичко възможно за да ги удовлетвори, но не може да гарантира безусловно изпълнението им, за което клиента ще бъде уведомен.
2.4  Неда Турс ЕООД не носи отговорност за услуги, които клиентът е закупил индивидуално на място.
2.5 При потвърждение на заявка за туристически услуги, клиентът трябва да заплати депозит, съгласно т. 3.3 в срок от 24 часа /1 работен ден/ от потвърждението на заявката от туроператора, и съответно да извърши пълно заплащане на услугите съгласно сроковете в същата точка.
2.6 При заявка по телефона, туристическата услуга трябва да бъде потвърдена в писмен вид в офисите на Неда Турс ЕООД, посредством електронна поща или посредством резервационна форма в интернет сайта на Неда Турс ЕООД
2.7 При анулация на потвърдена резервация и ако не са уточнени други условия и срокове, в зависимост от спецификата на избраната услуга, от заплатената сума се удържат неустойки съгласно т. 3.4.
2.8  Неда Турс ЕООД  не носи отговорност и не възстановява суми в случай, че анулациите са причинени от форсмажорни причини, като военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, природни бедствия и други обстоятелства извън техния контрол.
2.9 Неда Турс ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събиттие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
2.10.  В случай на рекламация по повод на туристически услуги, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно доставчика на съответната услуга, местния представител на ТУРОПЕРАТОРА, както и последния за всяко неточно изпълнение на договора и да се реши на място.В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава в 3 /три/ дневен срок след последната дата на туристическата услуга, да предостави на ТУРОПЕРАТОРА писмена рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението, придружено с потвърждение от доставчика на услугата. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да вземе становище по рекламацията  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по указания  ред както и при липсата на потвърждение на доставчика на услугата.
2.11. Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на туроператора или техни контрагенти, се извършва само срещу предоставявне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) със съответно нанесени и заверени от представители на туроператора поправки и анулации.
Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.
Застраховки:„НЕДА ТУРС“ е сключила застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за Туризма – застрахователна полица № 0000309928/09.01.2013 г., сключена със ЗПАД „АРМЕЕЦ“ АД гр. Русе
3. Условия за Резервация, Плащане, Срокове и условия за промени по резервацията, Анулации и Рекламации:
3.1 Резервации за пътуване и хотелско настаняване се подават по следните начини:
• Посредством онлайн формата за резервация При потвърждението на всяка заявка за резервация, клиентът трябва да маркира и потвърди, че е съгласен с всичко, описано в този договор.
• В офисите на  Неда Турс ЕООД след подаване на заявка за пътуване и хотелско настаняване, неразделна част от този договор.
3.2 Начин на плащане: Плащането се извършва в лева в брой в офиса на фирмата или по банков път на сметката на Неда Турс ЕООД.
3.3 Срок на плащане:
• До 24 часа /1 работен ден/ след получаването на линк с начините на плащане трябва да се заплати 50% депозит.
• Пълно плащане – не по-късно от 14 дни преди датата на заминаване. В противен случай Неда Турс ЕООД си запазва правото да смята резервацията за ануларана и клиентът дължи неустойка съгласно условията за анулация.
• При резервации в последния момент е необходимо пълно предплащане на сумата по резервацията.
3.4 Анулации:
В случай, че клиентът се откаже от туристическа услуга не по вина на  Неда Турс ЕООД, анулации на вече заявени услуги се извършват при следните условия:
– до 21 дни преди обявената дата на пътуването – 0%
– от 21 до 11 дни преди обявената дата на пътуването – 30%
– от 10 до 7 дни преди обявената дата на пътуването – 70%
– от 6 до 3 дни преди обявената дата на пътуването – 80%
– под 3 дни преди обявената дата на пътуването – 100% (no show)
 При непристигнал турист и анулации, извън предвидените срокове – „НЕДА ТУРС“ ще фактурира на клиента неустойка в размер на 1 нощувка със съответния пансион, за всяко заявено и незаето легло .
4. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Република България.
6. Настоящият договор влиза в сила от датата на потвърждение на заявката за пътуване и хотелско настаняване и е валиден до крайната дата на ползване на услугата.
 7.Документи, които се издават на клиента при потвърдена и заплатена резервация:
• фактура за платената сума по направената резервация;
• договор с клиент за предоставената туристическа услуга;
• ваучер за предоставената туристическа услуга.

8.Ползване на сайта www.nedatours.com. Този сайт се администрира от Неда Турс ЕООД и се предоставя на ваше разположение с рекламна и информационна цел.Информацията предоставена в интернет страницата редовно се проверява и актуалицира.Въпреки  това е възможно част от публикуваните данни да са били променени или допълнени , поради което в настоящият момент да не са актуални. Актуална информация можете да получите само в офиса на фирмата или като отговор по имейл на отправено запитване или заявка. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна  се счита информацията, предоставена в офиса на Неда Турс или от оторизираните агенти. Резервация може да се направи само след като Неда Турс е предоставила на клиента конкретна оферта по имейл или в офиса на фирмата, която съдържа актуална  информация, клиента се е запознал с нея и я е потвърдил. Изнесената информация в сайта не трябва да се възприема като отправена оферта за сключване на сделка или договор.