ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 1.Записване, резервации, документи.
1.1. Записването е възможно по телефон, факс, електронна поща, чрез турагенти в страната или директно в офисите на НЕДА ТУРС. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит и представяне на лични документи. Договорът може да бъде подписан или лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ на място – в офисите на ТУРОПЕРАТОРА, или чрез свой упълномощен представител, или с електронен подпис при записване по телефон и електронна поща, а ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не притежава такъв, може да потвърди след получаването на Договора по е-мейл запознаването с условията по Договора чрез обратен е-мейл ДО ТУРОПЕРАТОРА с маркер „Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване“.
1.2. При записване, за сключване на Договор за организирано пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да представи данни по лична карта или задграничен паспорт: номер, валидност и място на издаване на личния документ, ЕГН, трите имена на кирилица и латиница, адрес и телефон / желателно и електронен адрес/.
1.3. Необходими документи: За страните от ЕС ( вкл. Сърбия, Македония, Албания): лична карта или валиден задграничен паспорт. За страни извън ЕС ( Турция и др.): задграничен паспорт ( валидност мин. 6 месеца от датата на завръщане от пътуването). За страните, с които сме в безвизов режим, е необходим валиден задграничен паспорт с 6 – месечна валидност към датата на отпътуване или лична карта при пътувания до страни – членки на Европейския съюз, при които не се налага транзитно преминаване през Сърбия и Хърватска. При пътуване до Турция е необходимо освен задграничния паспорт, да се носи и лична карта. Деца под 18 год. могат да пътуват само със задгранични паспорти или лични карти и нотариално заверени пълномощни / с 2 копия/ от двамата родители, или от липсващия родител и копие на акта за раждане.
Чужди граждани, които желаят да пътуват с НЕДА ТУРС ЕООД, трябва да се интересуват за визовия режим на тяхната страна със страните, включени в съответната програма.
2. Цени, срокове и начини на плащане:
2.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път за сметка на ТУРОПЕРАТОРА:
НЕДА ТУРС ЕООД, ОББ АД, клон Русе, IBAN: BG69UBBS80021082441319, BIC код: UBBSBGSF
2.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати депозит в размер на 30 % от заявените услуги, съответно 50% за самолетните пътувания за всяко лице, или пълната им стойност. Ако до деня на заминаване остават по-малко от 21 дни, се заплаща пълната стойност на услугите.
2.3.Цените на организираните екскурзии са пакетни, съгласно програмите и са изработени при курс: 1 ЕВРО = 1,95583 лв
2.4.В цената на организираното пътуване са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво,разходи, свързани с ползването на услуги по договора, хотелиерски, екскурзоводски услуги, отнесени към валутния курс на лева към еврото.
2.5. Пакетните цени не включват входните такси за музеи и допълнителни програми. Цените на автобусните и самолетните екскурзии са в лева и са на човек в двойна стая. В случаите, когато има различна цена за трети възрастен в двойна стая, това е ясно указано. Цените на музеите и допълнителните програми e възможно да бъдат актуализирани, за което НЕДА ТУРС своевременно уведомява потребителя.
2.6.Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи: при промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивата, на гранични, летищни, пристанищни и други такси, в „случай на стопанска непоносимост” – рязка инфлация,хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива. При невъзможност да бъде организирано пътуването, организаторът възстановява на потребителя заплатената от него цена в лева.
2.7. Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
3. Анулации и рекламации:
3.1..Потребителят може да се откаже от договора до 30 календарни дни преди датата на пътуването без да дължи неустойки:
3.2. От 29 до 15 календарни дни преди датата на пътуването – се възстановява 70% от цената на организираното пътуване.
3.3. От 14 до 7 календарни дни преди датата на пътуването – се възстановява 30 % от цената на организираното пътуване.
3.4. От 6 до 3 календарни дни преди датата на пътуването –се възстановяват 20 % от общата цена на организираното пътуване.
3.5. Под 3 календарни дни преди датата на пътуването – се задържа цялата сума за организираното пътуване .
3.6. Анулациите за самолетните екскурзии са конкретизирани за всяка отделна програма, която е анекс към договора.
3.7.Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, както и с неизпълнение или неточно изпълнение на договора, трябва да бъдат предявени от клиента на място пред доставчика на услугите и представител на туроператора / по време на екскурзиите – пред екскурзовода/ или пред обслужващата фирма, за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма, позволяваща то да бъде възпроизведено (факс, електронна поща и др.). В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол на място. В срок от 3 дни след завръщането си, клиентът трябва да представи писмена рекламация и приложен протокол. НЕДА ТУРС ЕООД се задължава да отговори писмено на рекламацията в срок от 15 дни от постъпването и.
Възстановяването на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на туроператора НЕДА ТУРС ЕООД или техни контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените на клиента потвърдителни документи (билети, ваучери и други) .
4. Права и задължения на страните:
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
Да предостави съгласно условията на този договор туристически услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.2.Когато туроператорът направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, пряко или чрез туристическия агент той е длъжен да уведоми незабавно потребителя, който може:
4.2.1. да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
4.2.2.Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.
4.2.3.Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в 3-дневен срок от получаване на уведомлението, но не по-късно от началната дата на пътуването.
4.3. Когато потребителят се откаже от договора , той има право да избира една от следните възможности: да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
да му бъде предложено туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
4.4.Туроператорът може да отмени организираното пътуване преди неговото започване по причина, която не се дължи на потребителя:
4.4.1. когато не е набран необходимият минимален брой участници за осъществяване на организирано пътуване и за което потребителят е уведомен писмено в сроковете, определени в договора.В този случай туроператорът връща 100% сумата заплатена от потребителя.
4.4.2. ако отмяната на пътуването се дължи на непреодолима сила.
4.5. Потребителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в срок, определен в договора. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
4.6. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно , или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това потребителя в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
4.7.Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно потребителя.
5.Oтговорност:
5.1.„НЕДА ТУРС” носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.
5.2.НЕДА ТУРС може да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.
5.3.„НЕДА ТУРС” не носи отговорност за промени, причинени от форсмажорни обстоятелства.
5.4.„НЕДА ТУРС” не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.
5.5.„НЕДА ТУРС” не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване.
5.6.. В случай на неизпълнение от страна на НЕДА ТУРС на услугите по настоящия договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.7. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила в Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
6.Застраховки:
6.1.Застраховката за Румъния не е включена в пакетната цена и е с общо покритие 2000 Евро с включен асистанс, покрива възникнали медицински разноски при злополука или акутно заболяване /не покрива разходи, свързани с хронични заболявания/ . За останалите дестинации изрично се упоменава дали е включена в пакетната цена По желание на потребителя може да бъде сключена застраховка за допълнителни рискове, както и допълнителна индивидуална застраховка за сметка на потребителя.
6.2.При автобусните екскурзии, застраховката е групова и полицата се съхранява във водача на групата. При настъпване на застрахователно събитие, застрахованият е длъжен да изиска полицата от водача, в случай, че последната не е у него, и да уведоми по телефона в необходимия срок асистанс компанията и/или застрахователя за настъпилото събитие. Телефонните номера на асистанс компанията и застрахователя са изписани в полицата.“НЕДА ТУРС“ е сключила застраховка, съгласно чл. 42 от Закона за Туризма със ЗПАД „АРМЕЕЦ“ АД Русе
По желание на клиента може да се сключи застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни независещи от клиента причини.Тази застраховка задължително се сключва в деня на резервацията при извършване на първо плащане (авансово или пълно) на пътуването.
7. Информация за превозвачи на автобусните екскурзии на НЕДА ТУРС.
7.1. „Байчев 66 “ ЕООД, седалище и адрес на управление: Русе, ул. Д.Дебелянов 59

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
9. Неда Турс ЕООД  Ви уведомява, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма се счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и в бюрата на нейните партньори и при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.